การเตรียมผู้ป่วยเด็กก่อนการผ่าตัด สำหรับโรคทางศัลยกรรมที่ไม่ฉุกเฉิน
Dec 03 , 2018 2 pm

 การเตรียมผู้ป่วยเด็กก่อนการผ่าตัด สำหรับโรคทางศัลยกรรมที่ไม่ฉุกเฉิน

การซักประวัติและตรวจร่างกายก่อนผ่าตัด 
 
ผู้ป่วยจะต้องได้รับการซักประวัติและตรวจร่างกาย โดยศัลยแพทย์ร่วมกับกุมารแพทย์ ในระยะเวลา ไม่เกิน 1สัปดาห์ก่อนวันผ่าตัด เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยให้มีสุขภาพดีที่สุดสำหรับการผ่าตัด  ผู้ป่วยที่มีโรคติดเชื้อ, มีไข้ หรือโรคอื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าตัดและต้องได้รับการรักษาและแก้ไขก่อนการผ่าตัด
 
การเตรียมการก่อนการดมยาสลบ  ให้นัดพบวิสัญญีแพทย์ผู้รับผิดชอบก่อนการผ่าตัดเพื่อประเมินและให้ข้อมูลแก่ญาติตลอดจนการเตรียมผู้ป่วยก่อนการดมยาสลบ และการดูแลหลังดมยาสลบ  เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย

การตรวจเลือด และการตรวจพิเศษต่างๆ ก่อนการผ่าตัด ในกรณีที่จำเป็นก่อนการผ่าตัด อาจจะทำที่แผนกผู้ป่วยนอก หรือ หลังรับผู้ป่วยมายังหอผู้ป่วยแล้ว (ส่วนใหญ่ ผู้ป่วยเด็กที่รับการผ่าตัดแบบ day case  ที่มีสุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีประวัติโรคประจำตัว หรือโรคต้องสงสัยที่มีข้อห้ามสำหรับการผ่าตัด เช่นโรคโลหิตแข็งตัวช้าผิดปกติ หรือโรคติดต่ออันตราย และตรวจไม่พบความผิดปกติใดๆก่อนผ่าตัด ไม่จำเป็นต้องตรวจเลือด)


Insurance Approval
 
การผ่าตัดที่ไม่ฉุกเฉินทุกกรณีจำเป็นต้องได้รับการรับรองค่าใช้จ่ายจากบริษัทประกันสุขภาพหรือหน่วยงานประกันสุขภาพก่อนการผ่าตัด และการผ่าตัดอาจจะต้องถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงานเหล่านั้น
 
การงดน้ำ และอาหารก่อนการผ่าตัด
 
เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามอาจจะต้องเลื่อนการผ่าตัดออกไปจนกว่าจะมีการงดน้ำและอาหารนานตามที่กำหนดไว้ หรือนัดวันผ่าตัดใหม่ดังนี้
 - งดอาหาร(ข้าวและอาหารแข็ง) 8 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด
 - งดนมชง หรือนมผง 6 ชั่วโมง ก่อนผ่าตัด
 - งดนมมารดา 4 ชั่วโมง ก่อนผ่าตัด
 - งดน้ำ หรือของเหลวใส 2 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด(ทั้งนี้ปริมาณจะต้องไม่เกิน 5 ml. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก.)

กรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องทาน หรือฉีดยาบางอย่างเป็นประจำ ก่อนผ่าตัดควรแจ้งให้แพทย์ทราบ และถ้าสามารถหยุดยาได้ ควรหยุดยาก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 7 วัน(ยาที่ใช้บ่อยได้แก่ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด,ยากันชัก เป็นต้น)