อัตราค่าบริการ

แพ็คเกจ

    2
  • ศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง
  • สูตินรีเวช
ลำดับ รายการ จำนวน (คืน) ราคา (บาท)
1 ผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ผ่านกล้อง(Laparoscopic ovarian cystectomy) 2 130,000
 เป็นการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อเลาะถุงน้ำหรือตัดรังไข่ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง ลดอาการเจ็บแผล และฟื้นตัวเร็วกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผล ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น
2 ผ่าตัดเลาะผังผืดในช่องท้องผ่านกล้อง(Laparoscopic Lysis adhesion ) 2 130,000
 เป็นการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อการสลายพังผืดในอุ้งเชิงกราน (Lysis of adhesion) ซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อก่อนหน้านี้ เช่น ไส้ติ่งแตก หรืออุ้งเชิงกรานอักเสบ, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หรือการผ่าตัดก่อนหน้านี้ อันเป็นสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก หรืออาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง
3 การตรวจวินิจฉัยด้วยการส่องกล้อง(Diagnostic laparoscopy) 1 100,000
 เป็นการผ่าตัดผ่านกล้อง เพื่อวินิจฉัยเรื่องการปวดท้องน้อยทั้งเรื้อรังและฉับพลัน, วินิจฉัยการตั้งครรภ์นอกมดลูก, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่, การบิดขั้วของปีกมดลูก , การตีบตันของท่อนำไข่ในภาวะมีบุตรยาก หรือพยาธิสภาพอื่นๆ ในอุ้งเชิงกราน 
4 การวัดแรงดันหลอดอาหารด้วยเครื่องวัดแรงดันหลอดอาหารความละเอียดสูงและการติด แคปซูลวัดกรด-ด่างในหลอดอาหาร 1 55,000
5 การติดแคปซูลวัดกรด-ด่างในหลอดอาหาร 1 44,000
6 การวัดการบีบตัวของหลอดอาหารด้วยเครื่องวัดแรงดันหลอดอาหารความละเอียดสูง - 16,900
7 การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย - 11,000
8 การส่องกล้องเพื่อตรวจหามะเร็งระยะเริ่มต้นในระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง - 35,000
9 การส่องกล้องเพื่อตรวจหามะเร็งระยะเริ่มต้นในระบบทางเดินอาหารส่วนบน - 16,500
10 การส่องกล้องเพื่อตรวจหามะเร็งระยะเริ่มต้นในระบบทางเดินอาหารส่วนบน - 16,500
11 การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนบนและระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง - 30,000
12 การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง - 19,000
13 การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนบน - 13,000