รายชื่อแพทย์ เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง

พญ.สุภาวดี บิณฑจิตต์

สาขา : สูติ-นรีเวช
การศึกษา
2544 แพทยศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2549 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูตินรีเวชวิทยา / โรงพยาบาลราชวิถี
2555 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเวชศาสตร์เจริญพันธุ์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์ทำงาน
NO RESULT
ตำแหน่งปัจจุบัน
สูติ-นรีแพทย์ (เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์) โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
เวลาออกตรวจ
วัน เวลา
 
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.

เสาร์ 09.00 - 13.00 น.