รายชื่อแพทย์ เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง

รศ.นพ.วิรัช วุฒิภูมิ

สาขา : สูติ-นรีเวช
การศึกษา
2531 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2541 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มะเร็งวิทยานรีเวช, ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน
NO RESULT
ตำแหน่งปัจจุบัน
สูติ-นรีแพทย์ เฉพาะทางมะเร็งนรีเวช โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
เวลาออกตรวจ
วัน เวลา

จันทร์  08.00 - 12.00 น.

อังคาร - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.

เสาาร์ 08.00 - 12.00 น.