รายชื่อแพทย์ เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง

รศ.นพ.วิรัช วุฒิภูมิ

สาขา : สูติ-นรีเวช
เวลาออกตรวจ
วัน เวลา

จันทร์  08.00 - 12.00 น.

อังคาร - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.

เสาาร์ 08.00 - 12.00 น.

พญ.สุภาวดี บิณฑจิตต์

สาขา : สูติ-นรีเวช
เวลาออกตรวจ
วัน เวลา
 
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.

เสาร์ 09.00 - 13.00 น.