รายชื่อแพทย์ เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง

รศ.นพ.วิรัช วุฒิภูมิ

สาขา : สูติ-นรีเวช
เวลาออกตรวจ
วัน เวลา

จันทร์  08.00 - 12.00 น.

อังคาร - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.

เสาาร์ 08.00 - 12.00 น.

นพ.วิจิตร ตั้งสินมั่นคง

สาขา :
เวลาออกตรวจ
วัน เวลา

อังคาร    13.00 - 16.00 น.

 พฤหัสบดี    13.00 - 16.00 น. 

พญ.อรวิมล สุทธิศิริกุล

สาขา : สูติ-นรีเวช
เวลาออกตรวจ
วัน เวลา

จันทร์ - อังคาร 09.30 - 12.00 น.

พฤหัสบดี - ศุกร์ 09.30 - 12.00 น.


พญ.สุภาวดี บิณฑจิตต์

สาขา : สูติ-นรีเวช
เวลาออกตรวจ
วัน เวลา
 
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.

เสาร์ 09.00 - 13.00 น.