รายชื่อแพทย์ เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง

นพ.จุมพต บ่อเกิด

สาขา :  ศัลยกรรมทั่วไป เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง
เวลาออกตรวจ
วัน เวลา

จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 15.00 น.

   

นพ.ปรีชา จันทิวาสน์

สาขา : ศัลยกรรมทั่วไป
เวลาออกตรวจ
วัน เวลา

จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.

เสาร์ 09.00 - 12.00 น.