• ล็อกอิน

  ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากศูนย์

 • สมัครสมาชิก

  กรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก

วิธีการกําหนดรหัสผ่านที่มีความปลอดภัย (Security Password)

ข้อควรหลีกเลี่ยงสําหรับการตั้งรหัสผ่าน (Password)

 • 1. อย่าให้เหมือนกับ Username เพราะจะเป็นการง่ายต่อการคาดเดา สะกดชื่อกลับหลัง เช่น ชื่อ Paweena ใช้Password เป็น aneewap เป็นต้น
 • 2. อย่าใช้ชื่อของ สามี/ภรรยา แฟน และ/หรือ ลูก หลาน
 • 3. อย่าใช้ชื่อของสัตว์เลี้ยงของท่าน เช่น สุนัข ฯลฯ
 • 4. อย่าใช้ชื่อบุคคลที่ท่านนับถือ ซึ่งรวมไปถึง ชื่อทีมกีฬาที่โปรดปราน ชื่อภาพยนตร์ เพลง ฯลฯ
 • 5. อย่าใช้ชื่อเมือง ประเทศ
 • 6. อย่าใช้หมายเลข บัตรประกันสังคม หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด ฯลฯ
 • 7. อย่าใช้คํา ซึ่งสามารถหาความหมายได้จากพจนานุกรมทั่วไป
 • 8. อย่าใช้ชื่อหรือนามสกุลเป็นภาษาไทย โดยพิมพ์ในโหมดแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ เช่น ชื่อ พรชัย ใช้ Password เป็น ri=yp เป็นต้น

รหัสผ่าน (Password) ที่ควรใช้

 • 1. เป็นคําที่ตั้งขึ้นเอง โดยไม่ปรากฏในพจนานุกรม
 • 2. ใช้คําที่ยากต่อการคาดเดา แต่จําง่าย
 • 3. พยายามใช้แป้นบนคีย์บอร์ดให้กระจายๆ ไม่ใชเ้ พียงแค่ตัวอักษรหรืออักขระที่คุณใช้ประจําและเห็นบ่อยๆ เพียง อย่างเดียว
 • 4. ควรเปลี่ยน Password ให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทําได้ เช่น อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
 • 5. ต้องเลือกเปลี่ยน Password ให้แตกต่างกันในแต่ละครั้ง ไม่ควรใช้ซ้ํา อย่าใช้รหัสผ่านเดียวกับทุก Account เป็น การลดความเสี่ยง

เกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน (Password)

 • 1. Password ต้องมีความยาว 8 ตัวอักษรขึ้นไป
 • 2. ห้ามตั้ง Password เป็นตัวอักษร หรือตัวเลขทั้งหมด
 • 3. Password ต้องประกอบด้วยข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ ตัวอักษรผสมกับตัวเลข โดยมีตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ตัวอักษรผสมกับอักขระพิเศษ โดยมีอักขระพิเศษตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ตัวอักษรผสมกับตัวเลขและอักขระพิเศษโดยมีตัวเลขและอักขระพิเศษรวมกันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
หมายเหตุ*
 • อักขระพิเศษ เช่น @ # $ % ยกเว้น ‘ (Single quote) และ “ (Double quote)
 • ตัวอักษรตัวเดียวกัน ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่จะต่างกัน (Case Sensitive) เช่น a และ A จะถูกมองเป็นคนละ
 • ตัวกัน ดังนั้นโปรดจําให้มั่น หากมีการใช้ตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ผสมกัน
 • ห้ามตั้ง Password ที่มี 3 ตัวอักษรแรกซ้ํากับ 3 ตัวอักษรแรกของ Username